11-ශ්‍රේණිය-තෙවන වාර පරීක්ෂණය-විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර

11-ශ්‍රේණිය-තෙවන වාර පරීක්ෂණය-විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර

Price:

Read moreprice/රු 
ඔබට අවශ්‍යනම් Download කරගෙන පිටපත මුද්‍රණය කරගත හැක. ඒ සදහා පහසුකම් නොමැතිනම් පමණක් අපට කතා කරන්න... එය සහන මිලකට කර දීමට අප සූදානම්...මුද්‍රිත පිටපතක් සඳහා මිල ඉහත සඳහන් කර ඇත. කුරිය ගාස්තු ගෙවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.
Contact Us - +94706719001  |  Whats App    
 
👇 නොමිලේ Download කරගැනීමට පහත Link Click කරන්න.
2020- උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර-(eතක්සලාව)  1 පත්‍රය  /  11 පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍ර
2019- උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර-(eතක්සලාව)  1 පත්‍රය  /  11 පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍ර
2018- පෙරහුරු පරීක්ෂණය-මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රශ්න පත්‍ර  /  පිළිතුරු පත්‍
2018- ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව  1 පත්‍රය  /  11 පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍ර
2018- උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර-(eතක්සලාව)  1 පත්‍රය  /  11 පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍
2018- උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර -  1 පත්‍රය  /  11 පත්‍රය
2017- උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර-(eතක්සලාව)  1 පත්‍රය  /  11 පත්‍රය
2015- උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර ප්‍රශ්න පත්‍ර  /  පිළිතුරු පත්‍

0 Reviews

Contact form

Name

Email *

Message *